Algemene voorwaarden

Wilt u precies weten onder welke algemene voorwaarden Vertaalbureau Tongo u vertaaldiensten levert? Hieronder treft u onze algemene voorwaarden aan. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op. U kunt onze algemene voorwaarden ook hier downloaden

Vertaalbureau Tongo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17211285. In de onderstaande voorwaarden heeft de aanduiding “Tongo” betrekking op Vertaalbureau Tongo.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Tongo en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Tongo met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

2.1       Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Tongo zijn vrijblijvend.

2.2       Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien Tongo vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Tongo of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door Tongo van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

2.3       Tongo mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Tongo heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Tongo zijn verstrekt.

2.4       Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Tongo, binden Tongo pas nadat Tongo deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.5       Indien Tongo er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Tongo gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten

3.1       Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Tongo gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.

3.2       Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Tongo stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.

3.3       Indien Tongo voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Tongo de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

4.1       Tongo is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door Tongo te vertalen of bewerken tekst(en).

4.2       Tongo zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Tongo zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Tongo is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien Tongo aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.3       Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Tongo het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Tongo voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Tongo zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Tongo is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden, indien Tongo aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

4.4       De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van Tongo te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering

5.1       De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Tongo constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Tongo gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.

5.2       Bij toerekenbare overschrijding door Tongo van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Tongo is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.

5.3       De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending per e-mail, ftp of WeTransfer, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.

5.4       In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Tongo is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Tongo mogelijk te maken.

5.5       De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Tongo verrichtte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1       Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Tongo geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Tongo kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.

6.2       De prijs, die Tongo voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

6.3       Tongo is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd, die Tongo tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Tongo bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.4       Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.

6.5       Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Tongo schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.6       Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Tongo gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1       De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 werkdagen na levering, schriftelijk aan Tongo kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2       Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Tongo om commentaar vraagt en indien Tongo vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Tongo gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.3       Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Tongo zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Tongo van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Tongo erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.

7.4       Indien de klacht gegrond is, is Tongo gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Tongo redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

7.5       Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1       Tongo is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Tongo toerekenbare tekortkoming. Tongo is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.

8.2       De aansprakelijkheid van Tongo is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht.

8.3       Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Tongo van iedere aansprakelijkheid.

8.4       De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door Tongo geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.5       Tongo is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Tongo is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Tongo geleverde bestanden of informatiedragers.

8.6       De opdrachtgever vrijwaart Tongo tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.

8.7       De opdrachtgever vrijwaart Tongo tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms‑, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 – Ontbinding en overmacht

9.1       Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Tongo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Tongo kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

9.2       Indien Tongo door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Tongo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Tongo geen invloed kan uitoefenen.

9.3       Indien Tongo ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 – Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Tongo vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Tongo met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Tongo is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Deponering en inschrijving

12.1     Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17211285.

12.2     Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.